Regulamin sklepu Loftspav
Informacje ogólne


Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma LEMA MACIEJ TUŻNIK i z siedzibą w Żywcu ul.Makowa 44, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 553-252-70-12 oraz REGON 364990667 , określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający.


Charakterystyka produktów


 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Klienta.

 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. (Oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru, ale w szczególności naturalnych cech kamienia takich jak odcień, stopień użylenia itp.)

 3. Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie Loftspav.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 4. Ceny produktów zawierają koszty wysyłki na terenie Europy.

 5. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

 6. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

 7. Towar pochodzi z importu i może posiadać mikrorysy na częściach metalowych.

 8. Na projekty według własnego pomysłu pobierana jest zadatek w wysokości 60% zamówienia, zadatek nie jest zwracana w przypadku rezygnacji przez kupującego, produktu te nie podlegają zwrotowi.

 9. Wysyłki są realizowane w terminie do 7 dni roboczych.

 10. Dostawy paletowe dostarczane są pod dom/blok, nie do mieszkania

 11. Zdjęcia marmurów na stronie mają charakter podglądowy, każda płyta jest inna

 12. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych wynika to z indywidualnych ustawień monitora, tabletu czy telefonu.


Dostawy produktów


 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

 2. Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:

 • Przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku –

 1. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

 2. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy:

 • Kurier na terytorium Polski – 1-2 dni robocze;

Dostawa za pośrednictwem firmy LOFTSPAV– obowiązują indywidualne ustalenia z Klientem

 • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu

 • Czas dostawy poza terytorium Polski jest indywidualny w zależności od kraju dostawy.

 1. Zamówienia do Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii objęte są dodatkowymi opłatami celnymi i krajowym VAT, które będą naliczane bezpośrednio przez lokalne władze podatkowe i muszą być płacone osobno przez Klienta. W przypadku wątpliwości dotyczących dodatkowych opłat Klient winien zwrócić się do lokalnego urzędu podatkowego.

 2. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

 3. Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie wysłania zamówienia.

 4. Zamówienie może zostać złożone, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

 5. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” w 2 karcie formularza, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych przez stronę internetową nie jest możliwa.

 6. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 5.10. stanowi ofertę Sprzedającego złożoną Klientowi w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną z uwzględnieniem kosztów dostawy.

 7. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.

 8. Sprzedający zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji w przypadku niedotrzymania punktów regulaminu lub z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

 9. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


Reklamacje i Zwroty


 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.

 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 3. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu Loftspav są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania, zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

 4. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

 5. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

 6. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego. Koszty wysyłki towaru pozostają po stronie Klienta.

 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 6.6. powyżej.

 8. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli towar zostanie odesłany bez uprzedniego powiadomienia i bez spełnienia warunków opisanych w punkcie 6.6. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, Sprzedający wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

 10. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu na adres należy zwrócić produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

Adres do zwrotów:

ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

ul.Fabryczna 1

(paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT”)

W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6.6, Sprzedający zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 1. Sprzedający może odmówić przyjęcie przesyłki wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

 2. Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie będące w stałej ofercie sklepu Loftspav, nie podlegają zwrotom.